SPA

Mini siłownia

SPA to odpoczynek i relaks. Jedni wolą poddać się masażom i zabiegom, inni są zwolennikami aktywnego spędzania czasu. Specjalnie dla Was w Naszym Spa pojawiły się 3 urządzenia do fitnessu.

Regulamin korzystania ze sprzętu fitness:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sprzętu fitness należącego do Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.
2. Korzystanie z w/w sprzętu jest bezpłatne – odbywa się w ramach wykupionego biletu na strefę saun.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu fitness w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
4. Zabrania się korzystania ze sprzętu fitness przez:
a) osoby niepełnoletnie,
b) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających,
c) z przeciwwskazaniem lekarskim.
5. W strefie fitness obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
b) fotografowania i filmowania urządzeń oraz osób tam przebywających,
c) jedzenia oraz picia,
d) korzystania z urządzeń w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
6. Klienci przebywający w strefie fitness zobowiązani są do:
a) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób,
b) powstrzymywania się od zachowań mogących narazić mienie Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. na uszkodzenie lub zniszczenie,
c) zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny, w tym dezynfekcji urządzeń po zakończeniu ćwiczeń,
d) podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Aqua Spa Sopot,
e) zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Aqua Spa Sopot) przed przystąpieniem do użytkowania,
f) używania czystego obuwia i stroju sportowego .
7. Park Wodny Sopot Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość usunięcia ze strefy fitness oraz terenu Parku Wodnego Sp. z o.o. klientów nie przestrzegających regulaminu lub zachowujących się w sposób nieodpowiedni, a także będących pod wpływem alkoholu.
8. Klientowi usuniętemu z Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. nie przysługuje zwrot kosztu biletu.
9. Żadne z postanowień powyższego regulaminu nie uchylają zapisów regulaminu korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy!

Cennik

Pobyt na saunie Rodzaj biletu Bilet 1h Bilet 3h Bez limitu
Poniedziałek-Czwartek 11:00 - 22:00
Normalny 39 zł - -
Przedłużenie pobytu 0,50 zł/min - -
Piątek-Niedziela: 11:00 - 23:00
Normalny 39 zł - -
Przedłużenie pobytu 0,50 zł/min - -
Wypożyczenie ręcznika 10 zł

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.