Regulamin - Aqua Park Sopot

Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot

Regulamin korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. zlokalizowanego w Sopocie, przy ul. Zamkowa Góra 5
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Obiekt stanowi zespół basenów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z urządzeniami
i atrakcjami wodnymi, zespół saun (dalej zwane także: Aqua SPA), kręgielnia, restauracja wraz z zewnętrznymi tarasami, szatnia oraz parking zewnętrzny.
2. Podmiotem zarządzającym Obiektem jest Park Wodny Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Zamkowa Góra 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018353 (dalej Park Wodny Sopot).
3. Godziny otwarcia Obiektu określone są w aktualnej ofercie.
4. Osoby korzystające z usług Obiektu zobowiązane są przed wejściem do zapoznania się z: cennikiem usług, regulaminem Obiektu oraz z zasadami korzystania z biletów i chipów elektronicznych obowiązujących na terenie Obiektu. Zakup biletu uprawniający do skorzystania z wybranej usługi oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
5. Osoby korzystające z kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń, w tym w szczególności ze zjeżdżalni i dzikiej rzeki zobowiązane są do zapoznania się z tablicami piktogramowymi urządzeń atrakcji zwanymi dalej instrukcjami i stosowania się do nich.
6. Rodzaje biletów obowiązujących na terenie Obiektu oraz zasady korzystania z biletów i chipów elektronicznych określone są odrębnie i dostępne są do wglądu na terenie Obiektu w Biurze Obsługi Klienta.
7. Osoby korzystające z usług oferowanych w Obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
8. Zabrania się wszelkiej działalności zarobkowej wewnątrz Obiektu przez osoby trzecie, a także wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec działalności Parku Wodnego Sopot, a w szczególności nauki pływania lub innych zajęć prowadzonych w wodzie, bez posiadania pisemnej zgody PWS na prowadzenie takiej działalności.
9. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką opiekunów ustawowych lub prawnych, a dzieci do 13 lat pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby do lat 13, odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz szkody przez nie wyrządzone.
10. Pracownicy Obiektu mogą żądać odpowiednich dokumentów na potwierdzenie uprawnień osoby korzystającej z usług Obiektu, a wynikających z niniejszego regulaminu lub cennika usług. Brak okazania odpowiednich dokumentów przez osobę korzystającą z usług Obiektu spowoduje odmowę skorzystania z danego uprawnienia.
11. Osoby których stan wskazujące na spożycie alkoholu, nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie, znajdujące się pod wpływem substancji psychoaktywnych, naruszające godność osobistą innych, nieodpowiednio ubrane, osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu Obiektu oraz instrukcji użytkowania urządzeń znajdujących się w Obiekcie, niestosujące się do zaleceń pracowników obsługi Obiektu, agentów ochrony Obiektu lub służb porządkowych, będą usunięte z terenu Obiektu przez agentów Ochrony Obiektu, a wartość niewykorzystanego biletu wstępu nie zostanie im zwrócona. Pracownicy obsługi Obiektu mają prawo odmówić sprzedaży biletu wstępu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem substancji psychoaktywnych lub mogącym stanowić zagrożenie lub osobom, które podczas wcześniejszych pobytów naruszyły Regulamin Obiektu.
12. Na terenie Obiektu obowiązuje:
a. całkowity zakaz palenia tytoniu, poza miejscami wyznaczonymi na zewnątrz Obiektu,
b. całkowity zakaz wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
c. całkowity zakaz wprowadzania lub wnoszenia oraz przebywania zwierząt,
d. całkowity zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
e. całkowity zakaz dopuszczania się przez klientów Obiektu wszelkiego rodzaju zachowań uznanych społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, dyskryminacyjne, wulgarne, bądź wywołujące u innych osób uczucie skrępowania czy zażenowania, w szczególności zabrania się zachowań, które mogą zostać potraktowane jako nieobyczajne w rozumieniu przepisów Kodeksu wykroczeń. Wszelkie tego rodzaju zachowania innych użytkowników należy natychmiast zgłaszać pracownikom obsługi Obiektu, którzy są uprawnieni do wezwania Policji w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
13. W uzasadnionych przypadkach pracownicy obsługi Obiektu mają prawo zażądać od użytkownika Obiektu poddania się badaniu trzeźwości lub testowi na obecność w organizmie substancji psychoaktywnych. Odmowa użytkownika poddania się takiemu badaniu czy testowi jest równoznaczna z uznaniem tego użytkownika Obiektu za osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu lub odpowiednio substancji psychoaktywnych, ze wszystkimi przewidzianymi niniejszym Regulaminem skutkami.
14. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, Park Wodny Sopot lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.
15. Na terenie Obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania systemu monitoringu wizyjnego w przypadku ujawnienia czynu mającego znamiona przestępstwa lub wykroczenia mogą zostać przekazane odpowiednim organom w celu wszczęcia postępowania lub mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie stosują się do obowiązujących Regulaminów oraz do instrukcji i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych i godności osób przebywających na terenie Obiektu.
16. Park Wodny Sopot zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych urządzeń lub atrakcji lub ograniczenia dostępności do części akwenów, między innymi podczas pogody zagrażającej bezpieczeństwu użytkowników, zanieczyszczeń lub usterek spowodowanych przez użytkowników Obiektu lub inne czynniki zewnętrze.
17. Osoby korzystające z usług Obiektu zobligowane są do dokonania zapłaty za usługę lub usługi i opuszczenia Obiektu najpóźniej 15 minut po jego godzinie zamknięcia.
18. Reklamacje wykonania usługi użytkownicy Obiektu winni zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta, gdzie zostaną poinformowani o sposobie złożenia reklamacji i trybie rozpatrzenia. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez użytkownika Obiektu jest dowód zapłaty za reklamowaną usługę lub wydruk z historii abonamentu, w przypadku gdy użytkownik Obiektu realizował pobyt w Obiekcie w ramach takiego abonamentu.
19. Zasady korzystania z zespołu basenów Parku Wodnego Sopot przez grupy zorganizowane określa odrębny regulamin.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BASENÓW
1. Na terenie kompleksu basenów obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, czysty strój sportowy: szorty i t-shirt oraz obuwie basenowe typu klapki.
2. Dzieci i osoby dorosłe korzystające z lub wymagające pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe, przeznaczone do kąpieli.
3. Każdy użytkownik korzystający z kompleksu basenów zobowiązany jest przed wejściem na jego teren do umycia całego ciała z użyciem mydła lub szamponu oraz do opłukania stóp środkiem dezynfekującym znajdującym się w brodziku przy wyjściu z natrysków na halę basenową.
4. Przy korzystaniu z kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń, w tym w szczególności ze zjeżdżalni i dzikiej rzeki, użytkownicy winni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń oraz poleceń ratownika.
5. Z dzikiej rzeki oraz zjeżdżalni nie powinny korzystać kobiety w ciąży.
6. Osoby niepełnosprawne korzystają z kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń, w tym w szczególności z dzikiej rzeki i zjeżdżalni, wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu w Obiekcie.
7. Park Wodny Sopot nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych powstałych podczas korzystania z kompleksu basenów, atrakcji wodnych i urządzeń.
8. Czterotorowy basen pływacki przeznaczony jest wyłącznie dla osób umiejących pływać i pływających, na torach pływackich obowiązuje kierunek prawostronny.
9. Informacja o rezerwacjach torów na basenie pływackim dostępna jest w kasach Obiektu oraz na stronie internetowej.
10. W przypadku rezerwacji toru, inne osoby nie mogą z niego korzystać.
11. Atrakcje wodne znajdujące się na terenie basenu dziecięcego dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 10.
12. Basen zewnętrzny otwarty jest tylko w sezonie letnim przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
13. Z tzw. kombajnu, to jest atrakcji wodnej znajdującej się na terenie basenu zewnętrznego, mogą korzystać jedynie dzieci do 12 roku życia.
14. Wchodzenie i wychodzenie z basenów, w tym z basenu wypływowego na zewnętrzne tarasy Obiektu, może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych.
15. Na terenie kompleksu basenów zabrania się:
a. biegania,
b. skakania do wody, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,
c. pływania w poprzek torów na basenie pływackim,
d. siadania na liny torowe na basenie pływackim,
e. wchodzenia na balustrady, murki okalające baseny, kamienie oraz inne podobne urządzenia i elementy dekoracyjne,
f. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
g. wnoszenia lub spożywania artykułów żywnościowych, z wyłączeniem spożywania produktów zakupionych w barach znajdujących na terenie kompleksu basenów – w takim przypadku spożywanie takich produktów winno odbywać się w wyznaczonych strefach przy barach,
h. wrzucania do basenów naczyń, jedzenia i innych przedmiotów,
i. niszczenia wyposażenia,
j. zanieczyszczania wody w basenach, używania w basenach mydła lub innych środków chemicznych,
k. wjeżdżania na halę basenową wózkami dla dzieci,
l. głośnego używania i odtwarzania urządzeń audio lub wideo lub innych urządzeń elektronicznych.
16. Zegarki oraz biżuterie np.: kolczyki, pierścionki, łańcuszki, itp., osoby korzystające z kompleksu basenów noszą na własną odpowiedzialność.
17. Osoby korzystające z okularów korekcyjnych noszą je na własną odpowiedzialność oraz zobowiązane są do umocowania tych okularów w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, np. za pomocą specjalnych uchwytów, gumek, itp.
18. W przypadku stłuczenia lub pęknięcia okularów osoba z nich korzystająca jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu ratownika.
19. Zabrania się korzystania z kompleksu basenów osobom, których objawy zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry lub inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień, różę lub podobne schorzenia, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowania. Pracownicy obsługi Obiektu mają prawo w takim przypadku odmówić sprzedaży biletu wstępu lub odmowy prawa wstępu do kompleksu basenów.
20. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów, atrakcji oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością, po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. PWS nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia tych osób podczas ich przebywania na terenie obiektu.
21. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia winny być niezwłocznie zgłaszane najbliższemu ratownikowi.
22. Udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się do ratowników osobom odbywa się w punkcie pierwszej pomocy znajdującym się na terenie kompleksu basenów.

III. REGULAMIN AQUA SPA
1. Wstęp do Aqua Spa mają tylko osoby pełnoletnie.
2. Na Aqua Spa składają się szatnie wraz z prysznicami, odpowiednio damska, męska i dla osób niepełnosprawnych, oraz strefa saun. Strefa saun składa się ze strefy wypoczynkowej (tepidarium oraz strefy obejmujące leżaki), strefy ogólnodostępnej (strefa recepcyjna, taras) i pomieszczeń saun parowych (steam bath, caldarium, laconium, serail bath), oraz saun suchych (sauna nordic, sauna finnish, sauna aroma, biosauna). Strefa saun jest strefą beztekstylną, w której przebywa się bez ubrania, stroju kąpielowego, bielizny lub szortów. Korzystając ze strefy saun należy liczyć się z tym, że będą w niej przebywać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
3. Strefa wypoczynkowa i strefa ogólnodostępna (strefa recepcyjna, taras) nie są strefami nagości. Korzystanie z tych stref odbywa się wyłącznie w przeznaczonym do tego stroju saunowym (typu ręcznik, zapaska, pareo, kilt, szlafrok).
4. W saunach suchych i saunach parowych można przebywać wyłącznie nago lub w przeznaczonym do tego stroju saunowym. Przed wejściem do saun suchych lub saun parowych należy bezwzględnie zdjąć klapki.
5. Przed wejściem do strefy saun należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem.
6. Podczas korzystania z saun suchych konieczne jest rozłożenie ręczników w taki sposób, by podczas przebywania w saunie (po zajęciu miejsca: siedząc lub leżąc) żadna część ciała (w tym stopy) nie stykała się z drewnianą powierzchnią ławek lub gretingów na podłodze. Podczas korzystania z saun suchych zabronione jest wykorzystywanie stroju saunowego poprzednio użytego w saunach parowych (steam bath, caldarium, serail bath).
7. Podczas korzystania z saun parowych, przed kontaktem z siedziskiem oraz po skorzystaniu z niego należy je dokładnie spłukać wodą.
8. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, nie stosujące się do powyższych zakazów, jak i do poleceń personelu w zakresie zgłoszonych im zachowań, naruszające porządek publiczny lub normy obyczajowe, stwarzające zagrożenie dla innych saunujących użytkowników powodujące także uszkodzenie lub zniszczenie mienia, mogą zostać wyproszone z Obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupionego biletu. W przypadku zachowania, mającego znamiona przestępstwa lub wykroczenia pracownicy Obiektu są upoważnieni do wezwania Policji. Właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przyszłości osobom, które dopuściły się zachowań niestosownych, uznanych jako zachowanie nieobyczajne.
9. Korzystanie z usług dodatkowych Aqua SPA, w szczególności zabiegów lub masaży, jest możliwe po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu do Aqua SPA.
10. Zabrania się:
– wszelkiego rodzaju zachowań uznanych społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, dyskryminacyjne, wulgarne, bądź wywołujące u innych osób uczucie skrępowania czy zażenowania, w szczególności zabrania się zachowań, które mogą zostać potraktowane jako nieobyczajne w rozumieniu przepisów Kodeksu wykroczeń. Wszelkie tego rodzaju zachowania innych użytkowników należy natychmiast zgłaszać pracownikom obsługi Aqua SPA;
– korzystania ze strefy saun w ubraniu, w tym stroju kąpielowym, bieliźnie, szortach, obuwiu zewnętrznym;
– biegania, hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
– dotykania paneli sterujących urządzeniami elektrycznymi
– niszczenia lub przyczyniania się do uszkodzenia urządzeń znajdujących się w strefie saun, w tym m.in. polewania kamieni olejkami;
– wnoszenia i spożywania na terenie Aqua SPA alkoholu i napojów alkoholowych oraz własnego jedzenia i napojów;
– pozostawiania ręczników i innych rzeczy osobistych na leżakach na czas przebywania w saunach, co uniemożliwia korzystanie z nich innym klientom Aqua SPA;
– wnoszenia przez klientów Aqua SPA do strefy saun telefonów komórkowych oraz urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku.
11. Na czas wykupionego zabiegu na urządzeniu czipowym osoby z niego korzystającej zatrzymany zostaje czas, co umożliwia pełne wykorzystanie wykupionych minut w strefie saun.
12. Rezygnacja przez klienta z masażu lub zabiegu nie uprawnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty za wejście do Aqua SPA.
13. Konsumpcja zakupionego w Aqua SPA jedzenia lub picia dozwolona jest wyłącznie w wydzielonej do tego celu strefie przy recepcji Aqua SPA.
14. Zabrania się korzystania z Aqua SPA osobom, których objawy zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry lub inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień, różę lub podobne schorzenia, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowania. Pracownicy obsługi Obiektu mają prawo w takim przypadku odmówić sprzedaży biletu wstępu lub odmowy prawa wstępu do kompleksu Aqua SPA.
15. Przeciwwskazania do korzystania z saun:
Ostre infekcje, stany astmatyczne, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby zakaźne, kobiet w ciąży lub w czasie menstruacji, schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych, miażdżyca, zmiany skórny, stany zapalne skóry, otwarte rany, trudno gojące się rany, podwyższona temperatura ciała, padaczka, stany psychotyczne, nieustabilizowana cukrzyca, nowotwory, jaskra, choroby tarczycy, klaustrofobia, epilepsja.
16. Przeciwwskazania do korzystania z masażu:
Stany zapalne, krwiaki, tętniaki, żylaki, zmiany skórne, naczyniaki, zaawansowana miażdżyca oraz osteoporoza, nieleczone nadciśnienie, przebyte w krótkim czasie zawały serca, choroby nowotworowe, choroby krwi, epilepsja, tendencje do występowania krwotoków, choroba wrzodowa żołądka, kamica nerkowa, gorączka, menstruacja, zaawansowana ciąża.
17. Przeciwwskazania do korzystania z sauny solnej oraz tężni solankowej:
Ostre choroby z podwyższoną temperaturą ciała, stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego, choroby nowotworowe, nadwrażliwość na brom i jod lub inne jony zawarte w solance, nadczynność tarczycy, niewydolność naczyń wieńcowych serca zwłaszcza u osób z niskim ciśnieniem krwi, krwioplucie i skłonność do niego, przebyta gruźlica płuc, przebyty ropień płuca.
18. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z saun oraz innych urządzeń Aqua SPA ze szczególną ostrożnością, po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. Park Wodny Sopot nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia tych osób podczas ich przebywania na terenie Aqua SPA.
19. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia winny być zgłaszane niezwłocznie pracownikom obsługi Aqua SPA.
20. Za ręczniki, książki i inne rzeczy osobiste pozostawione w strefie Aqua SPA bez nadzoru, pracownicy Aqua Spa nie ponoszą odpowiedzialności.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1. Użytkownik korzystający z usług w Obiekcie, który swoim działaniem lub zaniechaniem spowodował zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Obiektu, jakąkolwiek szkodę na terenie Obiektu lub też zagubienie wydanego mu w związku z korzystaniem z wejścia do Obiektu lub usług dodatkowych wyposażenia (np. czip wejściowy, ręczniki, zapaska, kluczyk do depozytu) zobowiązany jest pokryć koszty zaistniałej szkody do pełnej wysokości.
2. Użytkownik korzystający z usług w Obiekcie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wobec osób trzecich w granicach obowiązującego prawa.
3. Park Wodny Sopot przyjmuje na przechowanie rzeczy wyłącznie w miejscach do tego wskazanych.
– W przypadku rzeczy wartościowych takich jak pieniądze, dokumenty, osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do ich pozostawienia w szafkach depozytowych znajdujących się w holu głównym obiektu przed wejściem do zespołu szatni basenowych.
– W przypadku pozostałych rzeczy są to szafki ubraniowe.
– W odniesieniu do rzeczy takich jak wózek inwalidzki, chodzik/balkonik rehabilitacyjny, których gabaryty nie pozwalają na przechowanie w szafkach ubraniowych po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Obiektu są to szatnie.
Wyłącznie pozostawienie rzeczy we wskazanych do tego celu miejscach jest równoznaczne z wydaniem rzeczy Parkowi Wodnemu jako przechowawcy i przejęcia odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie powierzonej na przechowanie rzeczy przez Park Wodny.
4. Za zgubienie identyfikatora czipowego (opaski z chipem), bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego dalszą eksploatację, zgubienie klucza do szafki depozytowej lub numerka do szatni obowiązuje opłata zgodna z aktualnym cennikiem.
5. Park Wodny Sopot nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń lub atrakcji oraz poleceń lub zaleceń pracowników obsługi Obiektu.
6. Park Wodny Sopot nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Obiektu oraz urządzeń lub atrakcji lub wyposażenia znajdujących się w Obiekcie, w szczególności w strefie kompleksu basenów, wynikających z działania siły wyższej lub przyczyn niezależnych od Parku Wodnego Sopot w tym szczególnie przerw w dostawie energii elektrycznej, gazu lub wody.
7. Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu okazałby się nieważny z mocy prawa, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

V. NUMERY ALARMOWE

112 Telefon Alarmowy – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja

Niniejszy Regulamin zatwierdzono w dniu 19.12.2022 roku, Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

Regulamin cennika

Zasady korzystania z biletów i chipów elektronicznych
1. Rodzaje biletów dla korzystających z obiektu określone w Cenniku Biletów:
a. Dzieci do lat 3 – korzystają z obiektu bezpłatnie. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka opiekun ma obowiązek przedstawić kasjerce stosowny dokument potwierdzający wiek dziecka.
b. Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat oraz osobom uczącym się posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką, a także osobom powyżej 65 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym.
c. Bilet normalny – przysługuje osobom powyżej 18 roku życia, oraz osobom powyżej 16 roku życia nie posiadającym do okazania przy zakupie biletu ważnego dokumentu uprawniającego do zakupu biletu ulgowego.
d. Bilet rodzinny – przysługuje grupie osób, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko w wieku od 3 do 16 lat oraz nie więcej niż dwóch opiekunów lub rodziców. Cena biletu rodzinnego podana w Cenniku oznacza opłatę za pobyt w obiekcie dla jednej osoby z grupy rodzinnej.
e. Bilet godzinowy (to jest określony w aktualnym Cenniku bilet jedno-, dwu- lub trzygodzinny) – oznacza zdeklarowany w momencie kupna biletu czas pobytu w płatnej strefie basenów, saun lub basenów i saun. Czas naliczany jest w chwili przekroczenia bramki wejściowej obok kas. Czas naliczany obejmuje także pobyt w szatni. Po przekroczeniu wcześniej zakupionego czasu pobytu w strefie płatnej, przy wyjściu obliczana jest dopłata, wg podanej w Cenniku ceny jednej minuty. Nie zwraca się żadnych kwot w przypadku niewykorzystania zakupionego czasu.
f. Bilet całodzienny – zadeklarowany czas pobytu w płatnej strefie basenów, saun lub basenów i saun od chwili wejścia do godziny nie późniejszej niż godzina zamknięcia danej strefy. Bilet całodzienny uprawnia do pobytu w płatnej strefie, od wejścia do zakończenia pracy danej strefy obiektu, bez możliwości opuszczania tej strefy płatnej i ponownego wchodzenia do niej w ciągu dnia, którego dotyczy bilet.
g. Bilet grupowy – dopuszczony jest dla uczestników grupy liczącej nie mniej niż 15-osób. Cena biletu grupowego podana w Cenniku oznacza opłatę za jednego uczestnika grupy.
2. Strefa płatna – jest to część obiektu po przekroczeniu bramki przy kasach. Obejmuje część kompleksu basenów, Świata Sauny, strefy szatni.
3. Chip elektroniczny – po wyborze rodzaju biletu klient otrzymuje przypisany do biletu „chip elektroniczny”, który umożliwia przekraczanie bramek przejściowych za pomocą „przyłożenia” go do czytnika, spełnia także funkcję kluczyka do szafki w szatniach basenowej i saunowej, umożliwia dokonywanie zakupów w barach oraz usług dodatkowych w Świecie Sauny. Chipa elektronicznego nie wolno odstępować innej osobie, obowiązuje tez zakaz posługiwania się tym samym chipem przez kilka osób.
4. Czas pobytu w strefie płatnej – naliczany jest od momentu przejścia przez bramki, dla basenu – przy kasach zaś dla Świata Sauny – na I piętrze, przy wejściu do Świata Sauny, do momentu wyjścia, rozumianego jako dojście do kas i przekazania kasjerce chipa dla ustalenia czasu pobytu w płatnej strefie saun lub basenów. Przejście przez bramkę wejściową przy kasach musi się
odbyć przed upływem 5 minut od zakupu biletu. W przypadku przekroczenia bramki po upływie 5 minut od zakupu biletów – czas pobytu w strefie płatnej naliczany jest od chwili zakupu biletu. Dojście do kas i przekazanie kasjerce chipa przez klienta opuszczającego Świat Sauny musi się odbyć w ciągu 5 minut od momentu przejścia przez bramkę Świata Sauny na I piętrze, pod rygorem doliczenia do czasu pobytu całego czasu, jaki upłynął od momentu przejścia przez bramkę Świata Sauny na I piętrze. Bilet zakupiony do Świata Sauny uprawnia wyłącznie do przebywania w strefie saun oraz w szatni Świata Sauny.
5. Zakup usług dodatkowych w Świecie Sauny – korzystanie z usług dodatkowych w Świecie Sauny możliwe jest jedynie po zakupie biletu wstępu do Świata Sauny, na zadeklarowany przy zakupie czas pobytu. Usługi dodatkowe, z których skorzystał użytkownik Świata Sauny, podobnie jak dodatkowy czas pobytu na skutek przekroczenia czasu zadeklarowanego przy zakupie biletu wstępu, płatne są w kasach przy wyjściu z obiektu, wg cen ustalonych w obowiązującym Cenniku.
6. Bilet łączony – jest biletem uprawniającym do pobytu w Świecie Sauny oraz na basenach przez zadeklarowany przy zakupie czas pobytu w tych strefach. Naliczanie rzeczywistego czasu pobytu rozpoczyna się w chwili przejścia przez bramkę wejściową przy kasach, zaś kończy w momencie opuszczania stref płatnych i rozliczenia pobytu w kasach. Klient korzystający z biletu łączonego zobowiązany jest nosić otrzymany chip przez cały czas pobytu w obu strefach, to jest w Świecie Sauny oraz strefie basenowej.
7. Osoby niepełnosprawne, to jest osoby o znacznym stopniu widocznej lub/i udokumentowanej niepełnosprawności wymagające stałej opieki opiekuna, będące klientami indywidualnymi, uprawnione są do zakupu jednego biletu ulgowego dla siebie jak i dla towarzyszącego im opiekuna, po cenie wg aktualnego Cennika.
8. Czas stop przy kasach – w przypadku, gdy klient opuszczający strefę płatną oceni, że czas oczekiwania na rozliczenie w kasie przy wyjściu potrwa dłużej niż 15 minut, może skorzystać z opcji zatrzymania czasu. W takim przypadku po zejściu do kasy powinien uruchomić zatrzymanie liczenia czasu poprzez przyłożenie swojego chipa do czytnika przy kasach oznaczonego napisem „CZAS STOP”. Opcja ”CZAS STOP’ uruchomia się jedynie w przypadku, gdy upłynął wcześniej wykupiony czas pobyty w strefie płatnej. Opcja „CZAS STOP” zatrzymuje doliczanie czasu pobytu na 15 minut od momentu jej włączenia. Możliwe jest tylko jednokrotne skorzystanie z opcji zatrzymania czasu.
9. Czas Stop w Świecie Sauny – na czas wykonywania w Świecie Sauny zabiegu dodatkowego, to jest masażu, zabiegu pielęgnacyjnego lub upiększającego, z wyłączeniem pobytu na solarium, w saunie błotnej i korzystania z usługi hydrojetu, zatrzymywane jest ma 30 lub 60 minut odliczanie czasu pobytu Świecie Sauny. Informacja o czasie zatrzymania odliczania czasu na wykonywanie poszczególnych zabiegów podana jest w recepcji Świata Sauny.

Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot przez grupy zorganizowane

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z zespołu basenów Parku Wodnego Sopot pod nadzorem opiekuna grupy (zwanego dalej „Opiekun Grupy”).
2. Przez Opiekuna Grupy rozumie się osobę z kwalifikacjami właściwymi do sposobu organizacji grupy (wejście w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wejście w ramach zajęć publicznych i niepublicznych szkół i placówek, inne wejście grupowe).
3. Za właściwy sposób organizacji grupy odpowiedzialny jest organizator (wejście w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wejście w ramach zajęć publicznych i niepublicznych szkół i placówek) zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Na jednego Opiekuna Grupy może przypadać nie więcej niż:
a. 15 uczestników – w przypadku grupy składającej się z dzieci w wieku szkolnym,
b. 10 uczestników – w przypadku grupy składającej się z dzieci w wieku przedszkolnym,
c. w przypadku grupy składającej się z osób niepełnosprawnych liczba opiekunów winna być uzależniona od rodzaju i poziomu niepełnosprawności uczestników grupy i powinna być podana przez organizatora grupy w Zgłoszeniu Przyjazdu Grupowego.

II. OBOWIĄZKI OPIEKUNA GRUPY
1. Opiekun Grupy reprezentuje organizatora i zobowiązany jest do właściwej opieki, stałego nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób na terenie całego Obiektu.
2. Opiekun Grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot, instrukcjami korzystania z urządzeń i atrakcji.
3. Na Opiekunie Grupy ciąży obowiązek zapoznania z Regulaminem korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot oraz instrukcjami korzystania z urządzeń i atrakcji wszystkich uczestników grupy.
4. Opiekun Grupy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na mieniu i osobach przez uczestników grupy znajdujących się pod jego pieczą.
5. Koordynator Zmiany Ratowników może odmówić grupie wejścia i korzystania lub nakazać jej opuszczenie zespołu basenów Parku Wodnego Sopot w przypadku stwierdzenia, że liczba Opiekunów Grupy jest niewystarczająca.
6. Koordynator Zmiany Ratowników, w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminu korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot, instrukcji korzystania z urządzeń i atrakcji, ma prawo do zakazania dalszego korzystania i usunięcia grupy z zespołu basenów Parku Wodnego. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty.
7. Opiekun Grupy zobowiązany jest do:
a. dopilnowania aby wszyscy uczestnicy grupy w szatni przed wejściem na halę basenową umyli się pod prysznicem, przebrali się w stroje kąpielowe, a Opiekunowie w czysty strój sportowy tj:szorty, T-shirt oraz obuwie basenowe typu klapki lub strój kąpielowy,
b. oznakowania wszystkich uczestników grupy odpowiednimi jednolitym kolorowymi paskami identyfikacyjnymi lub czepkami w tym samym kolorze,
c. założenia oraz noszenia na sobie w czasie całego pobytu grupy zorganizowanej kamizelki identyfikacyjnej w kolorze zgodnym z kolorem pasków identyfikacyjnych lub czepków grupy zorganizowanej, dostępnej u Koordynatora Zmiany Ratowników,
d. osobistego wprowadzenia grupy na halę basenową i niezwłocznego zgłoszenia jej przybycia do najbliższego ratownika z podaniem liczby uczestników grupy,
e. zarządzenia zbiórki w wyznaczonym przez ratownika miejscu i przeprowadzenia wspólnie z ratownikiem właściwej odprawy, zapewnienia, że przed dokonaniem w/w odprawy żaden uczestnik grupy nie wejdzie do wody,
f. sprawdzenia czy żaden uczestnik grupy nie uskarża się na dolegliwości zdrowotne,
g. nadzoru nad uczestnikami grupy i dopilnowania, aby przestrzegali postanowienia Regulaminu korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot oraz instrukcji korzystania z urządzeń i atrakcji Obiektu,
h. obecności na starcie dzikiej rzeki i zjeżdżalni podczas korzystania z tych atrakcji przez pozostających pod jego opieką uczestników grupy,
i. podporządkowania się poleceniom ratowników oraz obsługi Obiektu,
j. niezwłocznego zgłoszenia najbliższemu ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Obiektu,
k. zarządzania zbiórki w wyznaczonym miejscu przed wyjściem z hali basenowej i przeprowadzenia wspólnie z ratownikiem właściwej odprawy.

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW GRUPY ZORGANIZOWANEJ
1. Uczestnicy grupy zorganizowanej zobowiązani są do zachowywania się w sposób bezpieczny, spokojny i kulturalny, niestwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu i życiu ich samych jak i innych użytkowników.
2. Uczestnicy grupy zorganizowanej zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem korzystania z obiektu Parku Wodnego Sopot, instrukcjami korzystania z urządzeń i atrakcji oraz ich przestrzegania.
3. Każdy z uczestników grupy zorganizowanej zobowiązany jest do:
na terenie szatni:
a. pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego oraz obuwia,
b. przebrania się w czysty strój kąpielowy, umieszczenia odzieży i obuwia w szafce oraz właściwego zamknięcia szafki,
c. starannego umycia się pod prysznicem przy użyciu środków myjących,
d. opłukania stóp środkiem dezynfekującym znajdującym się w brodziku przy wyjściu z natrysków na halę basenową,
na terenie kompleksu basenów:
a. udziału w zarządzonej przez Opiekuna Grupy zbiórce rozpoczynającej i kończącej pobyt na basenach,
b. podporządkowania się poleceniom ratowników, obsługi Obiektu, Opiekuna Grupy,
c. przestrzegania zakazu wszczynania fałszywych alarmów,
d. zgłoszenia najbliższemu ratownikowi lub Opiekunowi Grupy każdego przypadku skaleczenia, urazu, pogorszenia stanu zdrowia,
po wyjściu z zespołu basenów:
a. przebrania się w szatni i sprawdzenia, czy z używanej szafki zostały zabrane wszystkie rzeczy osobiste.

IV. ZAKUP BILETU GRUPOWEGO I ZASADY NALICZANIA OPŁAT
1. Opiekun Grupy zobowiązany jest do podania kasjerowi dokładnej liczby uczestników grupy przed dokonaniem transakcji w kasie. W przypadku podania mniejszej liczby osób, po zatwierdzeniu transakcji, opłata za dodatkowe osoby będzie liczona według obowiązującego cennika, z zastosowaniem cen dla pobytu na basenach osób indywidualnych.
2. Przejście od kasy do bramek wejściowych, oddzielających strefę płatną, winno odbyć się w ciągu 5 minut po odbiorze chipów wejściowych dla grupy. Jeżeli czas przejścia grupy zostanie przekroczony, płatny czas pobytu na basenie naliczany będzie od momentu wydania chipów w kasach. Wszyscy uczestnicy grupy zobowiązani są wejść do strefy płatnej razem oraz wyjść z niej, po zakończeniu pobytu na basenach razem.
3. Płatny czas pobytu obejmuje pobyt w szatni oraz kompleksie basenowym. W przypadku przekroczenia zakupionego czasu pobytu, każdemu uczestnikowi grupy naliczona zostanie dopłata za każdą minutę pobytu według aktualnie obowiązującego cennika. Zaleca się wyprowadzenie grupy z basenu 15 minut przed wykupionym czasem pobytu i dostarczenia identyfikatorów do kasy najpóźniej 10 minut przed zakończeniem czasu w celu uniknięcia dopłaty.
4. Chip tzw. główny dla grupy otrzymuje Opiekun Grupy. Wyłącznie chip główny, znajdujący się w posiadaniu Opiekuna Grupy, uprawnia do realizacji zakupów w barze na hali basenowej oraz umożliwia kontrolowanie czasu pobytu grupy na znajdującym się w hali basenowej czytniku czasu. W przypadku liczby Opiekunów Grupy większej niż jeden, organizator winien wskazać jednego z nich, któremu zostanie wydany chip główny z opisanym wyżej zakresem uprawnień.
5. W przypadku zgubienia chipa głównego, lub chipów przez uczestników grupy, Opiekun Grupy zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy zgubiony chip.
6. W przypadku kolejki osób czekających do rozliczenia zakończonego pobytu na basenach, wychodzący z basenu uczestnicy grupy oraz Opiekun Grupy winni skorzystać z opcji „Czas Stop”, zatrzymującej naliczanie czasu pobytu na basenach na 10 minut, pozwalających na zakończenie i rozliczenie tego pobytu. Czytnik „Czas Stop” znajduje się w strefie płatnej zespołu basenów przy kasach.
7. Dla rozliczenia pobytu grupy Opiekun Grupy zbiera i przekazuje chipy uczestników grupy w kasach od strony wyjścia. Dla sprawnego rozliczenia pobytu Opiekun Grupy powinien najpierw przekazać chipy uczestników Grupy, zaś na końcu chip główny, dla zamknięcia i rozliczenia kosztów pobytu grupy w zespole basenów Parku Wodnego Sopot.

Niniejszy Regulamin zatwierdzono w dniu 27 sierpnia 2015 roku, Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

Przeczytałem i zrozumiałem

/podpis opiekuna grupy/

Regulamin organizacji imprez urodzinowych

1. Oferta dotyczy organizacji urodzin dla dzieci w wieku 6 do 16 lat. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 10 dzieci oraz jedną osobę dorosłą – opiekuna.
2. W ramach oferty urodzinowej Park Wodny Sopot Sp. z o.o. zapewnia:
a) animatora, który jest organizatorem zabaw dla dzieci na hali basenowej,
b) menu do wyboru (jeden z proponowanych zestawów),
c) trzygodzinny bilet basenowy dla uczestników urodzin,
d) bilet gratis dla opiekuna grupy, który uczestniczy w pobycie na basenie wraz z dziećmi.
3. Opłata za zamówione usługi zostanie dokonana gotówką lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta z góry w dniu podpisania zamówienia.
4. Zamawiający jest obowiązany potwierdzić ilość osób biorących udział w urodzinach 2 dni przed zarezerwowanym terminem, w przeciwnym razie poniesie koszty określone w złożonym zamówieniu.
5. Rezygnacja z imprezy może nastąpić 3 dni przed zarezerwowanym terminem. W przypadku braku informacji o odwołaniu rezerwacji zostanie potrącone kwota w wysokości 20% wartości zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewnienia, iż dzieci będą posiadały: strój kąpielowy, klapki i ręcznik,
b) zapewnienia obecności osoby dorosłej – opiekuna, w czasie pobytu wraz z uczestnikami urodzin na hali basenowej, osoba ta powinna posiadać strój kąpielowy i klapki.
7. Opiekun jest zobowiązany do opieki i nadzoru nad dziećmi podczas pobytu w kompleksie basenów oraz w szatni. Opiekuna obowiązuje regulamin obiektu, a w szczególności zapisy dotyczące opiekuna grupy.

Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

Zasady korzystania z biletów i chipów elektronicznych

1. Rodzaje biletów dla korzystających z obiektu określone w Cenniku Biletów:
a. Dzieci do lat 3 – korzystają z obiektu bezpłatnie. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka opiekun ma obowiązek przedstawić kasjerce stosowny dokument potwierdzający wiek dziecka.
b. Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat oraz osobom uczącym się posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką, a także osobom powyżej 65 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym.
c. Bilet normalny – przysługuje osobom powyżej 18 roku życia, oraz osobom powyżej 16 roku życia nie posiadającym do okazania przy zakupie biletu ważnego dokumentu uprawniającego do zakupu biletu ulgowego.
d. Bilet rodzinny – przysługuje grupie osób, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko w wieku od 3 do 16 lat oraz nie więcej niż dwóch opiekunów lub rodziców. Cena biletu rodzinnego podana w Cenniku oznacza opłatę za pobyt w obiekcie dla jednej osoby z grupy rodzinnej.
e. Bilet godzinowy (to jest określony w aktualnym Cenniku bilet jedno-, dwu- lub trzygodzinny) – oznacza zdeklarowany w momencie kupna biletu czas pobytu w płatnej strefie basenów, saun lub basenów i saun. Czas naliczany jest w chwili przekroczenia bramki wejściowej obok kas. Czas naliczany obejmuje także pobyt w szatni. Po przekroczeniu wcześniej zakupionego czasu pobytu w strefie płatnej, przy wyjściu obliczana jest dopłata, wg podanej w Cenniku ceny jednej minuty. Nie zwraca się żadnych kwot w przypadku niewykorzystania zakupionego czasu.
f. Bilet całodzienny – zadeklarowany czas pobytu w płatnej strefie basenów, saun lub basenów i saun od chwili wejścia do godziny nie późniejszej niż godzina zamknięcia danej strefy. Bilet całodzienny uprawnia do pobytu w płatnej strefie, od wejścia do zakończenia pracy danej strefy obiektu, bez możliwości opuszczania tej strefy płatnej i ponownego wchodzenia do niej w ciągu dnia, którego dotyczy bilet.
g. Bilet grupowy – dopuszczony jest dla uczestników grupy liczącej nie mniej niż 15-osób. Cena biletu grupowego podana w Cenniku oznacza opłatę za jednego uczestnika grupy.
2. Strefa płatna – jest to część obiektu po przekroczeniu bramki przy kasach. Obejmuje część kompleksu basenów, Świata Sauny, strefy szatni.
3. Chip elektroniczny – po wyborze rodzaju biletu klient otrzymuje przypisany do biletu „chip elektroniczny”, który umożliwia przekraczanie bramek przejściowych za pomocą „przyłożenia” go do czytnika, spełnia także funkcję kluczyka do szafki w szatniach basenowej i saunowej, umożliwia dokonywanie zakupów w barach oraz usług dodatkowych w Świecie Sauny. Chipa elektronicznego nie wolno odstępować innej osobie, obowiązuje tez zakaz posługiwania się tym samym chipem przez kilka osób.
4. Czas pobytu w strefie płatnej – naliczany jest od momentu przejścia przez bramki, dla basenu – przy kasach zaś dla Świata Sauny – na I piętrze, przy wejściu do Świata Sauny, do momentu wyjścia, rozumianego jako dojście do kas i przekazania kasjerce chipa dla ustalenia czasu pobytu w płatnej strefie saun lub basenów. Przejście przez bramkę wejściową przy kasach musi się
odbyć przed upływem 5 minut od zakupu biletu. W przypadku przekroczenia bramki po upływie 5 minut od zakupu biletów – czas pobytu w strefie płatnej naliczany jest od chwili zakupu biletu. Dojście do kas i przekazanie kasjerce chipa przez klienta opuszczającego Świat Sauny musi się odbyć w ciągu 5 minut od momentu przejścia przez bramkę Świata Sauny na I piętrze, pod rygorem doliczenia do czasu pobytu całego czasu, jaki upłynął od momentu przejścia przez bramkę Świata Sauny na I piętrze. Bilet zakupiony do Świata Sauny uprawnia wyłącznie do przebywania w strefie saun oraz w szatni Świata Sauny.
5. Zakup usług dodatkowych w Świecie Sauny – korzystanie z usług dodatkowych w Świecie Sauny możliwe jest jedynie po zakupie biletu wstępu do Świata Sauny, na zadeklarowany przy zakupie czas pobytu. Usługi dodatkowe, z których skorzystał użytkownik Świata Sauny, podobnie jak dodatkowy czas pobytu na skutek przekroczenia czasu zadeklarowanego przy zakupie biletu wstępu, płatne są w kasach przy wyjściu z obiektu, wg cen ustalonych w obowiązującym Cenniku.
6. Bilet łączony – jest biletem uprawniającym do pobytu w Świecie Sauny oraz na basenach przez zadeklarowany przy zakupie czas pobytu w tych strefach. Naliczanie rzeczywistego czasu pobytu rozpoczyna się w chwili przejścia przez bramkę wejściową przy kasach, zaś kończy w momencie opuszczania stref płatnych i rozliczenia pobytu w kasach. Klient korzystający z biletu łączonego zobowiązany jest nosić otrzymany chip przez cały czas pobytu w obu strefach, to jest w Świecie Sauny oraz strefie basenowej.
7. Osoby niepełnosprawne, to jest osoby o znacznym stopniu widocznej lub/i udokumentowanej niepełnosprawności wymagające stałej opieki opiekuna, będące klientami indywidualnymi, uprawnione są do zakupu jednego biletu ulgowego dla siebie jak i dla towarzyszącego im opiekuna, po cenie wg aktualnego Cennika.
8. Czas stop przy kasach – w przypadku, gdy klient opuszczający strefę płatną oceni, że czas oczekiwania na rozliczenie w kasie przy wyjściu potrwa dłużej niż 15 minut, może skorzystać z opcji zatrzymania czasu. W takim przypadku po zejściu do kasy powinien uruchomić zatrzymanie liczenia czasu poprzez przyłożenie swojego chipa do czytnika przy kasach oznaczonego napisem „CZAS STOP”. Opcja ”CZAS STOP’ uruchomia się jedynie w przypadku, gdy upłynął wcześniej wykupiony czas pobyty w strefie płatnej. Opcja „CZAS STOP” zatrzymuje doliczanie czasu pobytu na 15 minut od momentu jej włączenia. Możliwe jest tylko jednokrotne skorzystanie z opcji zatrzymania czasu.
9. Czas Stop w Świecie Sauny – na czas wykonywania w Świecie Sauny zabiegu dodatkowego, to jest masażu, zabiegu pielęgnacyjnego lub upiększającego, z wyłączeniem pobytu na solarium, w saunie błotnej i korzystania z usługi hydrojetu, zatrzymywane jest ma 30 lub 60 minut odliczanie czasu pobytu Świecie Sauny. Informacja o czasie zatrzymania odliczania czasu na wykonywanie poszczególnych zabiegów podana jest w recepcji Świata Sauny.

Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

Zasady Dzikiej Rzeki

Zasady Zjeżdżalni

ANAKONDA_MULTISLIDE

Regulamin korzystania z niestrzeżonego parkingu

I ZASADY OGÓLNE

1. Parking przy zespole basenów [dalej PARKING] prowadzony jest przez Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Zamkowa Góra 5 [dalej SPÓŁKA].

2. PARKING jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym.

3. PARKING czynny jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Rozliczanie opłat realizowane jest w samoobsługowej kasie automatycznej obok wejścia głównego.

4. Pobranie biletu parkingowego oznacza zapoznanie się i akceptację „ Regulaminu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy zespole basenów Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. ‘’ [dalej REGULAMIN].

5. Poprzez pozostawienie pojazdu na PARKINGU użytkownik/właściciel pojazdu zawiera ze SPÓŁKĄ umowę najmu miejsca parkingowego. Umowa najmu miejsca parkingowego nie jest umową przechowania pojazdu lub jakąkolwiek inną umową, która zobowiązywałaby SPÓŁKĘ do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na terenie PARKINGU lub na drogach wewnętrznych PARKINGU z winy użytkownika/właściciela pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.

6. Za uszkodzenie szlabanu, terminala biletowego lub kasy automatycznej, będące wynikiem nieprawidłowego przejeżdżania, wykonywania nieprawidłowych manewrów lub nieprawidłowego korzystania z kasy samoobsługowej, odpowiada odpowiednio kierujący pojazdem lub osoba rozliczająca bilet w kasie samoobsługowej. W takim przypadku pracownik ochrony SPÓŁKI sporządza protokół zdarzenia, zamieszczając w protokole dane sprawcy uszkodzeń. W przypadku odmowy podania danych identyfikacyjnych pracownik ochrony SPÓŁKI upoważniony jest do wezwania patrolu policji. Protokół sporządzony przez pracownika ochrony SPÓŁKI lub patrol policji stanowi podstawę obciążenia kierującego pojazdem lub osobę rozliczającą bilet w kasie samoobsługowej kosztami naprawienia szkody.

II OPŁATY

1. Obowiązujący cennik opłat za parkowanie znajduje się przed terminalem wjazdowym na PARKING oraz na stronie www.aquaparksopot.pl.

2. Opłata za parking powinna być uregulowana w kasie samoobsługowej przed wyjazdem z PARKINGU.

3. W przypadku zagubienia biletu przez klienta kasa samoobsługowa wydrukuje „zagubiony bilet” za opłatą specjalną, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Czas na wyjazd z parkingu od chwili zapłaty opłaty za parking wynosi 20 minut. Po upływie 20 minut dalsza opłata będzie naliczana zgodnie z cennikiem.

III ZASADY KORZYSTANIA I ROZLICZANIA

1. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz:

– wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe i inne niebezpieczne materiały,

– palenia tytoniu oraz spożywanie alkoholu,

– przebywanie osób w stanie nietrzeźwości.

2. Na terenie PARKINGU obowiązują zasady prawa o ruchu drogowym, także w zakresie dokonywania ocen kolizji i wypadków drogowych oraz ich skutków.

3. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania:

– znaków drogowych pionowych i poziomych,

– poleceń pracowników ochrony SPÓŁKI oraz funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.

4. Użytkownicy pojazdów zobowiązani są do zabezpieczenia pojazdów pozostawionych na PARKINGU przed dostaniem się do ich wnętrza osób trzecich oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń. O kradzieży lub włamaniu użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić pracownika ochrony SPÓŁKI oraz właściwą jednostkę Policji.

5. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez kierującego/użytkownika pojazdu dopiero po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu rejestracyjnego pojazdu, pod rygorem potraktowania podjętych działań jako próby włamania do pojazdu lub jego kradzieży z konsekwencjami wezwania przez pracowników ochrony SPÓŁKI patrolu Policji.

7. Szlabany wjazdu i wyjazdu na PARKING zamykają się natychmiast po przejeździe przez pojazd. Jednoczesny przejazd dwóch pojazdów przez jeden ze szlabanów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu. W takim przypadku do dalszego postępowania pracownicy ochrony SPÓŁKI stosują odpowiednio zasady punktu I.6 REGULAMINU.

NasiPARTNERZY

Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 23 950 000,00 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942, Bank PKO oddział w Gdańsku PL 08 1020 1811 0000 0402 0075 5280.